معرفی مجمع خیرین

این موسسه باهدف ارزشمندتوان افزایی مسئولین،مربیان وفعالین قرآنی سراسرکشوربه همت عالی فرهیختگان قرآنی استان درنیمه دوم سال  1392تأسیس شد.

برنامه هاوچشم اندازموسسه:

 • حمایت ویژه آموزشی ازموسسات وخانه های قرآنی
 • حمایت وپشتیبانی آموزشی وعلمی ازمراکزونهادهای فرهنگی وهرگونه فعالیتی که درجهت احیاءوارتقاءفرهنگ قرآنی غیردولتی وگسترش مذهب برحق جعفری وحمایت معنوی وعلمی درجهت ایجادتشکلهای خیرین قرآنی دراستان اصفهان ونقاط محروم ومستعدکشوروبرقراری سازوکارهای حمایتی مرتبط جهت نشرفرهنگ ومعارف قرآن به خصوص درمناطق محروم کشور  
 • اشاعه فرهنگ قرآنی ونهج البلاغه و صحیفه سجادیه وعلوم اهلبیت علیهم السلام ازطریق توسعه فعالیتهای قرآنی درمساجدوکانونهای فرهنگی قرآنی سراسرکشور
 • شناسایی استعدادها،ظرفیتها،توانمندی های نخبگان قرآنی وحمایت ازآنها
 • حمایت اجتماعی درراه اندازی ساختارحمایتی دربرپایی کلاسهای آموزشی قرآن درمناطق مستعدومحروم کشور
 • حمایت علمی واجتماعی ازراه اندازی ساختارونشروآثارقرآنی وتولیدنرم افزارهای قرآنی وتوسعه فضای مجازی منطبق بردانش روز.

اهداف:

 • تبلیغ وگسترش فرهنگ قرآنی وعلوم اهلبیت ازطریق جذب کمکهای مردمی ودولتی
 • حمایت وپشتیبانی مالی،حقوقی،اجتماعی وعلمی ازمراکزونهادهای فرهنگی قرآنی غیردولتی دراستان اصفهان و مناطق محروم سراسر کشور  
 • راه اندازی وپشتیبانی ازهرگونه فعالیتی که درجهت احیاءوارتقاءفرهنگ قرآنی وگسترش فرهنگ اهلبیت وتحکیم واشاعه مبانی دینی وارزشهای انقلاب ونظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ونظایرآنهالازم باشد.
 • برنامه ریزی واقدام برای هرگونه فعالیت عام المنفعه وخداپسندانه باهدف جذب کمکهای مردمی به منظورتقویت بنیه مالی ونیل به اهداف موسسه
 • آموزش وافزایش سطح علمی وتخصصی مربیان ومدیران قرآنی مناطق مستعدومحروم کشورباحضوراساتیدکشوری وبین المللی،بازدیدازموسسات مطرح قرآنی وگردشگری فرهنگی وتفریحی.
 • اعزام مربیان توانمندقرآنی به مناطق مستعدومحروم متقاضی جهت آموزش وتوان افزایی قرآنی آن مناطق.

شماره حسابهای مربوط به مجمع خیرین:

بانک صادرات مجمع خیرین قرآن و عترت استان اصفهان

 • حساب: 0335650714009

  کارت: 6037691990061863

  شبا: IR350190000000335650714009

بانک رسالت مجمع خیرین قرآنی استان اصفهان

 • حساب: 10/3770811/1

  کارت: 5041721111190717

  شبا: IR810700001000223770811001

آدرس: خیابان عسگریه – چهارراه دشتستان-خیابان دشتستان شمالی – انتهای بن بست 37 (فروردین )-پلاک 11

تلفن : 03135676860  فکس: 03135676860