برگزاری صدوسومین دوره توانمندسازی یک روزه ویژه مربیان موسسات وخانه های قرآنی شهر هاشم آباد 97/05/29

در روز دوشنبه مورخ  97/05/29دوره آموزشی یک روزه ویژه مربیان موسسات و خانه های قرآنی شهرهاشم آباد با حضور 31 نفر از مربیان  از ساعت 8 الی 17 در مکان مجمع خیرین قرآن و عترت استان اصفهان  برگزار گردید که برنامه آموزشی این دوره به صورت زیر می باشد