برگزاری صدومین دوره توانمندسازی یک روزه ویژه مربیان موسسات وخانه های قرآنی شهرستان خمینی شهر 97/05/15

در روز دوشنبه مورخ  97/05/15دوره آموزشی یک روزه ویژه مربیان موسسات و خانه های قرآنی شهرستان خمینی شهر با حضور 25 نفر از مربیان  از ساعت 8 الی 17 در مکان مجمع خیرین قرآن و عترت استان اصفهان  برگزار گردید که برنامه آموزشی این دوره به صورت زیر می باشد