برگزاری نود و هشتمین دوره توانمندسازی مربیان مراکز قرآنی شهرستان گلدشت 97/05/02

در روز دوشنبه مورخ  97/05/02دوره آموزشی یک روزه ویژه مربیان موسسات و خانه های قرآنی شهرستان گلدشت با حضور 32 نفر از مربیان  از ساعت 8 الی 17 در مکان مجمع خیرین قرآن و عترت استان اصفهان  برگزار گردید که برنامه آموزشی این دوره به صورت زیر می باشد