برگزاری نودو هفتمین دوره توانمندسازی مربیان مراکز قرآنی (شهر سجزی )97/04/27

در روز چهارشنبه مورخ  97/04/27دوره آموزشی یک روزه ویژه مربیان موسسات و خانه های قرآنی شهرسجزی  با حضور 28نفر از مربیان  از ساعت 8 الی 17 در مکان مجمع خیرین قرآن و عترت استان اصفهان  برگزار گردید که برنامه آموزشی این دوره به صورت زیر می باشد