برگزای یکصدو هفتمین دوره ویژه مددجویان مراکز ذهنی دختر و پسر از بنیاد خیریه سپهر بم کرمان مورخ 97/09/06